2014-02-28

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
ul. Szkolna 25
38-200 Jasło
tel. (0-13) 44 643 28
e-mail: mjaslo@rzeszow.uw.gov.pl

http://www.mopsjaslo.pl/

 

Dyrektor: DOROTA LIGNAR

 

Spis telefonów zewnętrznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Ważny od dnia 20.03.2011 r.

 

Wyszczególnienie

Numer telefonu

Sekretariat/Kancelaria

4464328 fax.

4464328

Dyrektor

4437013

z-ca Dyrektora

4437009

Sekcja organizacyjna

4437012
4437008

Dodatki mieszkaniowe

4437003

Księgowość

4437002

Pomoc środowiskowa - pracownicy socjalni

4437015

4437001

4437010

4437004

4437016

4437005

4467130

Sekcja ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Floriańska 8a

4462364

 
 
 
 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle
ul. Szkolna 25
38-200 Jasło
Telefon: (13) 4428 335
mail: sds.jaslo@gmail.com
 
Kierownik- Katarzyna Sierakowska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony w grudniu
2017 r. w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Działania domu skierowanezostały do 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest  przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest szeroko pojęta rehabilitacja osób chorych psychicznie polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w życiu  oraz wspieranie i aktywizowanie uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego i społecznego w środowisku  rodzinnym i lokalnym.

Cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle:

    podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
    rehabilitacja społeczna;
    integracja społeczna;
    zapewnienie wsparcia uczestnikom  i  ich rodzinom;
    umożliwienie rozrywki i rekreacji;
    zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnika;
    rozwój zainteresowań.

Cele realizowane są poprzez:

- opracowanie przez zespół wspierająco-aktywizujący indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika,

-  świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi  i treningów umiejętności społecznych obejmujących w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Terapię zajęciową, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej  lub podjęcia zatrudnienia. Ponadto prowadzone są zajęcia w Sali doświadczania świata.

ŚDS w Jaśle ma zasięg lokalny i obejmuje swoim działaniem teren miasta Jasła. Uczestnikami zajęć w ŚDS mogą być również mieszkańcy gmin powiatu jasielskiego, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle zapewnia dowóz uczestnikom z miejsca zamieszkania na zajęcia organizowane w ŚDS w Jaśle.

Podstawą przyjęcia do ŚDS jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Jaśle.

Osoba zainteresowana składa wniosek o przyjęcie do ŚDS w MOPS w Jaśle i dołącza:

- zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa  o występujących zaburzeniach psychicznych,

- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz
z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

- orzeczenie o niepełnosprawności  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , o ile osoba takie posiada.

 

Kadra:

Kierownik, terapeuta zajęciowy( 2 osoby), pielęgniarka/opiekun, fizjoterapeuta, psycholog – umowa zlecenia

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się