2014-02-28

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
ul. Szkolna 25
38-200 Jasło
tel. (0-13) 44 643 28
e-mail: mjaslo@rzeszow.uw.gov.pl

http://www.mopsjaslo.pl/

 

Dyrektor: DOROTA LIGNAR

 

Spis telefonów zewnętrznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Ważny od dnia 20.03.2011 r.

 

Wyszczególnienie

Numer telefonu

Sekretariat/Kancelaria

4464328 fax.

4464328

Dyrektor

4437013

z-ca Dyrektora

4437009

Sekcja organizacyjna

4437012
4437008

Dodatki mieszkaniowe

4437003

Księgowość

4437002

Pomoc środowiskowa - pracownicy socjalni

4437015

4437001

4437010

4437004

4437016

4437005

4467130

Sekcja ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Floriańska 8a

4462364

 
 
 
 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle
ul. Szkolna 25
38-200 Jasło
Telefon: (13) 4428 335
mail: sds.jaslo@gmail.com
 
Kierownik- Katarzyna Sierakowska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony w grudniu
2017 r. w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Działania domu skierowanezostały do 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 10 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest  przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest szeroko pojęta rehabilitacja osób chorych psychicznie polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w życiu  oraz wspieranie i aktywizowanie uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego i społecznego w środowisku  rodzinnym i lokalnym.

Cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle:

    podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
    rehabilitacja społeczna;
    integracja społeczna;
    zapewnienie wsparcia uczestnikom  i  ich rodzinom;
    umożliwienie rozrywki i rekreacji;
    zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnika;
    rozwój zainteresowań.

Cele realizowane są poprzez:

- opracowanie przez zespół wspierająco-aktywizujący indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika,

-  świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi  i treningów umiejętności społecznych obejmujących w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Terapię zajęciową, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej  lub podjęcia zatrudnienia. Ponadto prowadzone są zajęcia w Sali doświadczania świata.

ŚDS w Jaśle ma zasięg lokalny i obejmuje swoim działaniem teren miasta Jasła. Uczestnikami zajęć w ŚDS mogą być również mieszkańcy gmin powiatu jasielskiego, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle zapewnia dowóz uczestnikom z miejsca zamieszkania na zajęcia organizowane w ŚDS w Jaśle.

Podstawą przyjęcia do ŚDS jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Jaśle.

Osoba zainteresowana składa wniosek o przyjęcie do ŚDS w MOPS w Jaśle i dołącza:

- zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa  o występujących zaburzeniach psychicznych,

- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz
z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

- orzeczenie o niepełnosprawności  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , o ile osoba takie posiada.

 

Kadra:

Kierownik, terapeuta zajęciowy( 2 osoby), pielęgniarka/opiekun, fizjoterapeuta, psycholog – umowa zlecenia

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..